Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản

Áo sơ mi là trang phục rất phổ biến. Công thức cắt may áo sơ mi nam và nữ có rất nhiều điểm giống nhau. Biết được cách may áo sơ mi nam chị em sẽ tăng khả năng chăm sóc gia đình, bởi việc tự tay may những chiếc áo đẹp nhất với từng đường kim mũi chỉ chỉnh chu cho ông xã. Hãy cùng tham khảo công thức may áo sơ mi nam dưới đây nhé!
 

Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản 5

Đặc điểm dáng áo sơ mi nam

- Kiểu áo được thiết kế dài tay hoặc cộc tay tùy ý
- Áo sơ mi có cổ đứng chân rời
- Bác tay tròn, thép tay chữ I, cầu vai xếp li hai bên.
 

1. Ký hiệu các số đo của áo sơ mi nam

 • Dài áo                 – Ký hiệu: Da            – Số đo: 74
 • Vòng cổ              – Ký hiệu: Vc             – Số đo: 37
 • Dài eo sau          – Ký hiệu: Des           – Số đo: 42
 • Vòng ngực          – Ký hiệu: Vn             – Số đo: 86
 • Rộng vai             – Ký hiệu: Rv             – Số đo:  46
 • Cử động ngực     – Ký hiệu: Cđ            – Số đo:  8
 • Xuôi vai               – Ký hiệu: Xv             – Số đo:  5,5
 • Cử động nách     – Ký hiệu: Cđn           – Số đo:  6
 • Dài tay                – Ký hiệu: Dt               – Số đo:  59
 • Bản càu vai        – Ký hiệu: Bcv              – Số đo:  8
 • Hạ nách sau       – Ký hiệu:Hns              – Số đo: 27,5cm
 
Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản 6


2. Công thức cắt may

2.1. Cắt may thân sau

- Đo các đường ngang thân áo
- Gập vai theo chiều dọc, quay mặt phải áo vào trong, từ đường gập đó tính các số đo sau:
 • AE = Da= 74 cm
 • AB = Bcv= 8 cm
 • AC = Hns=1/4Vn+Cđn = 27.5 cm
 • AD = Des = Sđ = 46 cm
Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản 1 
Hình vẽ thân sau và thân trước
 

2.2. Đo vòng nách

- BB1 = rộng chân cầu vai thân áo =1/2Rv + 2.5(ly) = 25.5 cm
- CC1 = rộng ngang nách thân sau (Rnnts) = 1/4Vn + cđ = 29.5 cm
- CC2 = Rbv = 1/2Rv +1 = 24 cm
- Nối B1C2
 • B1B2=Giảm xuôi vai thân áo =1ữ 1.5 cm
 • Trên C2B2 lấy điểm C3 sao cho C2C3=1/3 C2B2
 • Nối C1C3 ,tại trung điểm lấy C4
 • Nối C2C4 ; trên đó lấy điểm C5 để C4C5 = 1/4 C4C2
 • Nối vòng nách đi qua các điểm  B2C3C5C1 theo làn cong đều
 • BB3=1/3 BB1
 • Vẽ đường chân cầu vai đi qua các điểm BB3B2
 • Trên đường rộng chân cầu vai lấy đoạn  B2B4 =1/6 Rv = 7.7 cm
 • B4B5 = Rộng ly (Rl)= 3 cm
 • Tại trung điểm của B4B5 lấy điểm B6 và dựng đường thẳng a di qua B6 vuông góc với BB1
 • Dựng đường thẳng b qua B4 vuông góc với BB1
 • Từ B5 kẻ đưòng thẳng // với BB1 cắt b tại B7 .
 • Nối B2B7 kéo dài cắt a tai A1.Nối B5 và a1
 • Vẽ đường chân cầu vai đi qua các điểm từ B->B3->B5->a1-> B7->B2

 3. Đo sườn áo

- DD1 : Rộng ngang eo thân sau (Rnets) = Rnnts (CC1) - 1 = 28.5 cm
- EE1: Rộng ngang gấu7s thân sau(Rngts) = Rnnts (CC1) = 29.5 cm
- Vạch đường sừơn đi qua từ C1->D1->E1
- Vẽ Đuôi tôm E1E1 = 5 đến 7 cm
- Lấy E2; EE2 = 1/2 EE1 (hoặc = 1/3 EE1) .
- Nối E2E1.
 • Chia đoạn E1E2 thành 4 đoạn bằng nhau ta được các điểm E4 ,E3,E5
 • E2E4 = E4E3 = E3E5 = E5E1
 • Vẽ gấu áo theo làn cong đều

4. Đo cầu vai 

- Gập vải theo chiều ngang gập mặt phải vào trong mặt trái ra ngoài.
+ AB = Bản cầu vai = 8(cm)
+ AA1 = Là Rộng ngang cổ (Rnc) = 1/6 Vc+ (1.5-2)=7.8 cm
+ A1A2 = Là Mẹo cổ = 4.5 (Tb).
(hoặc Mẹo cổ = 1/6 Vc-1 .Mẹo cổ còn phụ thuộc vao chòm cầu vai ít hay nhiều và thuộc loại Vai U hay vai gầy)
+ Vẽ A1A3 = A3A. Nối A3A2
+ Vẽ A4A2 = A4A3 .Nối A1A4
+ Vẽ A4A5= 1/3 A4A1
 • Vạch vòng cổ đi qua các điểm từ A->A3->A5->A2
 • Từ A2 kẻ đường thẳng A2A6 // BB1.
 • BB8(Rộng chân cầu vai) = 1/2 Số đo rộng vai = 23 cm
 • Qua B8 dựng đường thẳng // AB cắt đường A2A6 tại A7
 • A7A8 (Hạ xuôi vai ) = số đo xuôi vai – (1 ữ 1,5 ) = 4,5 cm
 • Dựng A8A8 = 1 cm . Nối vai con A2A8 . Vạch đường nách phần cầu vai từ điểm A8 -> A8


5.Cắt may thân trước 

- Kẻ đường gập nẹp // và cách mép vảI 3,5 cm
- Kẻ đường giao khuy // và cách đường nẹp áo 1,7 cm ,đặt thân sau lên thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường giao khuy.
- Sang dấu tất cả các đường ngang nách ngang eo và ngang gấu :
 • Cắt đường ngang nách tại điểm C6C7
 • Cắt đường ngang eo tại điểm D2D3
 • Cắt đường ngang gấu tại điểm E2E3
- Riêng đường ngang A sang dấu thấp hơn 2 cm và cắt đường gập nẹp tại A9 (C6C9(Hạ nách trước) = AC (Hạ nách trước) =AC (Hạ nách sau) – 2 = 25,5 cm )
Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản 2 
 
Thân trước áo sơ mi nam
 

6. Đo vòng cổ vai con

- A9A10(Rnc) = 1/6 vòng cổ + 2 = 8,1 cm
- A9A12 = A10A11 (Hạ sâu cổ) = 1/6 vòng cổ + 0,5 = 6,6 cm
- Nối các điểm A10A12
 • Dựng  A13A10 = A13A12
 • Nối các điểm A11 và A13
 • Trên dường A11A13 lấy điểm A14 sao cho A13A14 = 1/3 A11A13
 • Vạch vòng cổ đi qua các điểm từ A12-> A14 ->A10 theo làn cong đều
 • Kẻ đường hạ xuống vai và song song A9A10 bằng số đo xuôi vai Xv=5.5 cm
 •  A10A15( vai con thân trước) = Vai con thân sau(A2A1)-(0ữ 0.5)

 7 .Đo vòng nách

 - C7C8 (Rộng thân trước) = CC1(Rộng thân sau) = 29,5 cm
 - A15A16 = 1 ữ 1.5 cm
 - Từ A16 vẽ cắt đường ngang nách tại C9
 - Trên đường C9C16 lấy điểm C16 sao cho C9C10 = 1/3 C9C16 +1
 - Nối các điểm C8C10 :C8C11 = C11C10
 - Nối các điểm C9C11 : C12C9 = C11C12
 - Vạch vòng nách đi qua các điểm từ A15C10C12C8 theo làn cong đều.
 

8. Đo sườn áo 

- DD3 (Rộng ngang eo thân trước) = DD1 (Rộng ngang eothân sau) = 28,5 cm
- E3E4 (Rộng ngang gấu thân trước) = EE1 (Rộng ngang gấu thân sau) = 29,5 cm
- Vạch sườn áo đi qua các điểm từ C8-> D4-> E4 theo làn cong đều
 E2E5 (là đường Sa gấu) = 1,5 cm
- Từ E5 kẻ đường thẳng vuông góc với đường gập nẹp , trên đó lấy:
 • E5E6 = 1/2 E2E4
 • E4E7 (Đuôi tôm) = 5 ữ 10 cm
 - Nối các điểm E7E6 và E7E8 = 1/2 E7E6
 - Từ trung điểm của E8E6 lấy xuống (E9) = 0,5 ữ1 cm
 - Vạch làn gấu đi qua các điểm từ E5 E6 E9 E8 E10E7 theo làn cong trơn đều
 
 9 .Đo túi áo
 • T cách họng cổ điểm (A10 ) = 18 ữ 20 cm
 • Cách đường gập nẹp = 6 ữ 6.5 cm
 • TT1 = Rộng miệng túi ( TT1 // C6C8) = 12 ữ 14 cm.
 • TT2 = Dài miệng túi ( TT2 // A9A5 ) = TT1+1
 • Vẽ các đường sao cho :T2T3 = TT1; T1T3 = TT2
 • Vẽ T2T4 = T2T5 = 2.5cm Nối các điểm T4T5. T6T4 = T4T5
 • Vẽ đáy túi theo làn cong đều từ T5 qua điểm 1/2 T2T6 T4 T7
 • Đường T7T8 là tâm túi
 • Vẽ đáy túi bên sườn bằng cách lấy đối xứng qua đường T7T8
 Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản 3
 
Túi áo và tay áo

10 .Vẽ ra đường may

-Tại các chi tiết : Vai con , vòng nách, sườn áo, gấu áo, xung quanh túi chúng ta cắt dư 1cm
-Tại Vòng cổ cắt dư 0.7 cm
- Tại Miệng túi cắt dư 4 cm
- Bụng tay, đầu tay và cửa tay cắt dư 1 cm
 

11.Cắt may phần tay áo

- Xác định các đường ngang :
- Gập vải theo chiều dọc sợi, mặt phải hướng vào trong, dựa vào đường gập vải xác định các đoạn sau:
 • AC ( Dài tay) =số đo dài tay – Rộng bác tay = 53 cm.
 • AB ( Hạ mang tay ) = 1/10 vòng ngực = 8.6 cm.
 • Từ các điểm A, B, C kẻ các đường ngang vuông góc vào trong.
Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản 4 

- Đầu tay:
 • Dựng AB1 = 1/2 Chu vi vòng nách ( TT + TT) – 0.5 = 28 cm
 • Chia đường thẳng AB1 thành 3 phần bằng nhau sau : ( AA1 = A1A2 = A2B1).
 • Vẽ đầu tay mang sau đi qua các điểm A A2 B1 theo làn cong đều ( Tại điểm A1 đánh cong lên (1.5 ữ 2) và tại điểm giữa của  đường A2B1 đánh cong xuống khoảng  (0.5 ữ 0.7).
 • Vẽ đầu tay mang trước hụt hơn đầu tay mang sau = 1cm tại điểm giữa đầu tay mang sau theo làn cong đều.

- Bụng tay:
 •  Vẽ CC1 ( Rộng cửa tay) = 3/4 BB1( Rộng bắp tay).
 • Nối bụng tay qua các điểm B1C1.
 • Dựng CC2 = C2C1.
 • Qua  C2 kẻ // với đường sống tay lấy từ C2C3 ( Xẻ thép tay) = 9 ữ 13 cm.
 • Xẻ đường thép tay bên mang sau.
 

12 . Cách cắt may cổ áo, bác tay, thép tay 

- Cổ áo,Chân cổ
 • Gập vải theo chiều ngang của vải , mặt phải hướng vào trong, dựa vào đường gập tính các đoạn sau:
 • Dựng AB = 1/2 Dài chân cổ = 1/2 Chu vi vòng cổ.
 • Từ B lấy vào C = 2,5 cm.
 • Dựng AD = 1/2 Vòng cổ thân sau.
 • Từ điểm AB dựng đường thẳng vuông góc lên phía trên.
 • Lấy AA1 = 0,5.
 • Vẽ A1A2 = Bản to chân cổ = 3 cm.
 • Lấy BB1 = 2,5 cm.
 • Vạch đường cong má cổ đi qua các điểm từ A1D B1.
 • Lấy B1B2 = 1,7 cm.
 • Nối đường A2B2 cắt đường C kéo dài tại C1.
 • Nối đường B1C1 .Nguýt tròn đầu cổ qua các điểm từ B1C1A2.
 
- Bản cổ:
 • Dựng A2A3 = 2 cm.
 • Dựng A3A4 =4 cm.
 • Từ điểm A4 kẻ vuông góc ra và cắt đương ngang B tai B3.
 • Nối các điểm C1B3 kéo dài bằng cạnh vát cổ C1B4 = 6,5 cm (TB).
 • Đánh cong hoàn chỉnh cổ đi qua từ A4B4 và từ A3 C1.
 
- Măng séc:
 • Gập đôi vải theo chiều ngang sợi hai mặt phải úp vào nhau.
 • Dựng AB = 5 ữ 6,5 cm.
 • Dựng AA1 = BB1 = 11,5 ữ12,5 cm.
 • Dựng B1B2 = B1B3 = 2,5 cm và Nối B2B3.
 • Lấy B4 là trung điểm B2B3.
 • Dựng  B4B5 = 1/3 B4B1 (Hoặc có thể B4B5 = 1/2 B4B1).
 • Vẽ hoàn chỉnh măg séc bằng cách nối các điểm từ BB2B5B3B1.
 
- Thép tay:
 • Dựng AB (Bản rộng mặt ngoài thép tay) = BC ( Bản rộng mặt trong thép tay) = 2,5 cm.
 • Từ các điểm A, B, C dựng đường vuông góc lên phía trên được các đường: a, b,c.
 • Dựng AA1 ( dài thép tay) = 13 ữ 14 cm.
 • Dựng A1A2 ( dài mỏ nhọn ) = 1 ữ 1,5 cm.
 • Dựng A2A3 ( dài điểm chặn ) = 3 ữ 4,5 cm.
 • Từ các điểm A1 ,A2 , A3 trên đường vuông góc a kẻ các đường ngang cắt b tại A2  và cắt c tại
 • A3.
 • Dựng A2A1 = 1/2 AB.
 • Dựng mỏ nhọn thép tay từ A1 A1 A2 A3.
 • Ta được chu vi thép tay hoàn chỉnh : A A1 A1 A2 A3 C.
 
Hi vọng với công thức cắt may áo sơ mi nam trên sẽ giúp chị em phụ nữ cũng như những ai có đam mê với cắt may có thêm kiến thức bổ ích về cắt may thời trang. Hãy truy cập daymayuytint.com thường xuyên để cập nhật những công thức may hay và mới nhất.

Bạn có nhu cầu học cắt may chuyên nghiệp vui lòng liên hệ:
 

VIỆN THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐÔNG NAM Á (SEAFDI):
Địa chỉ: Tòa nhà 15C – Khu tập thể Học viện Hành chính quốc gia – Số 193 – Đường Trung Kính – Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội
Email: seafit.edu@gmail.com
Điện thoại: 0971.838.399 Mr.Gia Anh
 
Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn
Đăng ký khóa học
(Hãy gọi 0971.838.399 hoặc gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí)
Bình luận facebook
© 2017 Học viện thời trang Đông Nam Á
Đang online: 15Tổng truy cập: 160.306
go top